Vijfheerenlanden ActiefHoofdcontent

Spelregels

Inschrijving

Het inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten is enkel mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving, nadat een profiel is aangemaakt.

Het is mogelijk om voor meerdere activiteiten in te schrijven.

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via mail. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel mailadres en dat de spamfilter mail van deze website toestaat.

Inschrijfgelden

Het te incasseren bedrag is het bedrag dat de aanbieder vraagt voor de kennismakingslessen en kan verschillen per activiteit. De eigen bijdrage is minimaal. Het bedrag is in het activiteitoverzicht terug te vinden.

Bevestiging inschrijven

Na de digitale inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van inschrijving.

Als de activiteit al vol zit, is het nog steeds mogelijk om in te schrijven. De aanbieder kan namelijk gebruik maken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn of worden besloten tot een extra activiteit wordt dit gecommuniceerd. 

Aanwezigheid

Heb je jezelf ingeschreven voor een activiteit, dan rekent de aanbieder er op dat je aanwezig bent. Mocht je onverhoopt afwezig zijn, geef dit dan rechtstreeks door aan de aanbieder.

Annulering activiteit

Binnen 3 dagen na inschrijving, kan deze digitaal (na inloggen) onder MIJN INSCHRIJVINGEN worden geannuleerd. Als er sprake is van inschrijfgeld, wordt dit niet in rekening  gebracht.

Als blijkt dat de deelnemer na deze 3 dagen met legitieme reden niet aanwezig kan zijn op de kennismakingsactiviteit, dient dit gecommuniceerd te worden via de contactgegevens op deze website. Wanneer de reden van afzegging legitiem is bevonden, krijg je hiervan een bevestiging per e-mail. Twee weken na inschrijving is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Indien er sprake is van een geschil, beslist de aanbieder welke stappen worden genomen.

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode

Indien de deelnemer gedurende de activiteitperiode tijdens een activiteit niet aanwezig kan zijn, dient dit met de aanbieder te worden kortgesloten. De aanbieder dient hiervan te allen tijde op de hoogte te worden gebracht, zodat de hij/zij de lessen aan kan passen.

Als je niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij je om rechtstreeks af te melden bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingsgevallen. Je kan hierover contact opnemen via de contactpersoon van deze website.

Betaling

Eventuele betaling van het inschrijfgeld vindt via iDeal plaats. Door akkoord te gaan met de inschrijving machtigt u Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) te innen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer om de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen.

Verhindering of ziekte docent van activiteit

Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, wordt dit tijdig doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

Restitutie

Bij ziekte van de docent heb je, alleen wanneer meer dan de helft van het totaal aantal lessen om deze reden vervalt, recht op teruggave van het activiteitgeld.

Verhindering van de deelnemer

Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook niet mee kan doen aan de activiteit waarvoor is ingeschreven, is niettemin inschrijfgeld verschuldigd indien dit voor de activiteit gevraagd wordt. Uitzonderingen daargelaten.

Klachten

De organisatie en aanbieders zijn gedreven om ouders/verzorgers, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het - ondanks onze inzet - voorkomen dat je ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Mochten we er samen niet uitkomen, kunt u terecht bij Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Stuur uw klacht per e-mail naar: info@sportstimulering.nl.

Beeldwerk
Tijdens de activiteiten kunnen er foto's gemaakt worden van de deelnemers en cursisten, welke wij mogelijk publiceren voor promotie t.b.v het product of activiteit. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit aan te geven bij de betreffende vereniging middels e-mail.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is de beheerder van deze website niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk.

Als je jezelf inschrijft voor een activiteit, sluit je rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie (vereniging/aanbieder) is het Nederlands recht van toepassing.

Vervoer van/naar activiteiten voor kinderen

De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.

Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen – altijd in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO.

De duur van de activiteiten ligt meestal tussen de 1 en 3 uur. Na afloop kunnen ouders/verzorgers of BSO-leiders/leidsters de kinderen weer ophalen. Er is geen verdere opvang mogelijk.

Mailing

Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden welke samenhangen met deze website of door de drager van het project gebruikt worden.

 

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.